Politik

Politikker for Advokatfirmaet Claus Hooge

efter § 8 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

 

Advokatvirksomhed Claus Hooge har som led i fastsættelsen af en politik for virksomhedens overordnede strategiske mål for håndtering af sager omfattet af Hvidvaskloven samt risikostyring udpeget Claus Hooge som sammen med ledelsen skal sikre, at advokatvirksomhedens politikker, risikovurdering og procedure holdes opdateret, samt at reglerne i Hvidvaskloven efterleves af Advokatvirksomhed Claus Hooge.

 

Claus Hooge er sammen med Advokatvirksomhedens ledelse ansvarlig for advokatvirksomhedens risikoledelse og –styring, således at Advokatvirksomhed Claus Hooge alene påtager sig sagstyper som falder inden for Advokatvirksomhed Claus Hooges strategiske målsætning, samt at sagsområderne som virksomheden påtager sig er identificeret og vurderet i risikovurderingen.

 

Advokatvirksomhed Claus Hooge har som led i fastsættelsen af advokatvirksomhedens strategiske mål bestemt, hvilke sagsområder advokatkontoret ønsker at påtage sig og identificeret samt afgrænset risikoen ved de enkelte sagsområder. Der henvises til de nedenfor anførte sagsområder, med deri indeholdte begrænsninger.

 

Advokatvirksomhed Claus Hooge har som overordnet strategisk mål for virksomheden at beskæftige sig med følgende sagsområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i hvidvaskloven:

 

                  1)            Danske statsborgeres køb og salg af faste ejendomme eller små virksomheder i Danmark.

                  2)            Oprettelse og registrering af erhvervsdrivende danske selskaber.

                  3)            Medvirken til indenlandske finansielle transaktioner i forbindelse med forannævnte.

 

Ad 1)             Ved køb og salg af fast ejendom har Advokatvirksomhed Claus Hooge fastsat, at kontoret repræsenterer både købere og sælgere af danske ejendomme op til en prisramme på kr. 50.000.000,00.

                       

                        Kontoret beskæftiger sig ikke med formidling af salg af fast ejendom.

 

Ad 2)             Typisk ApS med indskudskapital på mellem kr. 50.000,00 og kr. 200.000,00.

 

Ad 3)             Typisk modtagelse og videresendelse af mindre kontante udbetalinger. For selskabers vedkommende depositar for indskudskapital i registreringsperioden.

 

Advokatvirksomhed Claus Hooges ledelse overvejer løbende om forannævnte politik i fuldt tilstrækkeligt omfang er i overensstemmelse med de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt det overordnede grundlag for strategisk og operationel risikostyring.

 

Advokatvirksomheden Claus Hooge betjener kun klienter, hvis identitet og forretning i forvejen er advokatvirksomheden bekendt gennem en årrække, eller klienter der er anbefalet af forannævnte klienter og hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold er blevet bekendtgjort for advokatvirksomheden.