Oplysningspligt

Advokatfirmaet Claus Hooge er etableret på adressen:

Hejningevej 15

4200 Slagelse

 

Advokatkontoret råder over separate mødefaciliteter på adressen:

Firskovvej 23, 1.

2800 Lyngby

 

Vi kan kontaktes på tlf.nr. 32 57 10 00 samt e-mailadresse advokat@hooge.dk.

 

Vort CVR.nr. er: 80 98 11 12.

 

Advokatfirmaet Claus Hooge er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

 

Advokatfirmaet Claus Hooge har klientbankkonti i Danske Bank og Nykredit Bank.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb sv.t. 100.000,00 euro (ca. kr. 750.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Advokat Claus Hooge er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokat Claus Hooge er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark A/S, policenr. 156-08651053-14007. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Claus Hooge uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokat Claus Hooge er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatvirksomheden Claus Hooge og/eller utilfredshed med advokat Claus Hooges adfærd, kan klient klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk